Корпоративно право:

 • Учредяване и вписване на дружества по ТЗ (ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, Консорциум, Холдингови структури);
 • Промени по партидата на вече учредени дружества. ( Промяна в Правно организационната форма, приемане и освобождаване на съдружници и акционери и др.);
 • Увеличаване и намаляване на регистрирания Капитала;
 • Апортни вноски;
 • Сливане, вливане и отделяне;
 • Учредяване и вписване на дружества по ЗЗД (Консорциум, Граждански дружества)
 • Учредяване на Офшорни дружества.
 • Учредяване, вписване и заличаване на Особени залози по ЗОЗ;
 • Пълно представителство на юридически лица по сключването ( включително и водене на преговори), изменението и прекратяването на търговски сделки, както и водене на търговски спорове.
 • Представителство пред финансови институции;
 • Посредничество и предоставяне на консултации при кандидатстване по Закон за обществените поръчки;
 • Несъстоятелност;

Гражданско-процесуално представителство:

 • Представителство на физически и юридически лица пред първоинстанционни, въззивни съдебни инстанции и касационна инстанция по граждански дела.
 • Представителство на физически и юридически лица по изпълнително и заповедно производство. Събиране на задължения по съдебен ред
 • Обезпечителни и охранителни производства;

Гражданско Право:

 • Учредяване/промени на юридически лица с нестопанска цел;
 • Действия по Закон за задълженията и договорите;

Трудово право:

 • Пълно представителство на физически и юридически лица по трудови спорове.

Вещо право:

 • Пълно представителство на физически и юридически лица по повод закупуването и/или продажбата на недвижима собственост;
 • Учредяване/заличаване/промени на ипотеки;

Административно право:

 • Обжалване на административни актове – по административен и по съдебен ред;
 • Обжалване на Данъчно ревизионни актове;
 • Обжалване на Постановления за принудително събиране на публични държавни вземания;

Интелектуална собственост:

 • Представителство пред Патентното ведомство, относно учредяването и вписването:
  • Патенти;
  • Полезни модели;
  • Търговски марки и географски означения;
 • Авторско право и сродните му права;
 • Лицензии.

Заповедно и изпълнително производство:

 • Представителство по Заповедни и изпълнителни производства;
 • Образуване на изпълнителни дела;