На 31.12.2016 г. в сила влязоха изменения в Закона за особените залози (ЗОЗ), които доведоха до съществени промени в досегашната практика при извършването на действия по вписване и заличаване на особени залози и изпълнение върху заложеното имущество. Някои от промените са редакционни и целят по-добро конкретизиране на съответните разпоредби, други закрепват нормативно разрешения на проблемни въпроси, възниквали в практиката, докато някои разпоредби предлагат нововъведения в унисон с технологизирането на регистърното производство в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ).

С измененията се въвежда по-голяма сигурност за залогополучатели, в полза на които е учреден залог от първи ред. Като пример може да се изтъкнат новите правила, предвиждащи даване на съгласие на първоначалния залогополучател за редица действия, които биха могли да нарушат интересите му спрямо заложеното имущество. Предвиждат се нови механизми за защита на такъв залогодател, в случай на нарушаване на неговите интереси. Конкретизирана е и уредбата относно пристъпването към изпълнение спрямо заложеното имущество.

Въведени са изменения, чрез които действията по вписване на обстоятелства в ЦРОЗ да става по електронен път. Предвидено е от 1 септември 2018 г. преминаване на ЦРОЗ към Агенция по вписванията като се цели уеднаквяване на принципите и процедурите по вписвания да се уеднаквят с тези на регистрите под шапката на Агенцията. От септември 2018г. всички документи във връзка с вписвания в ЦРОЗ ще се разглеждат от длъжностните лица по регистрацията.

Съществена промяна е забраната на лица, различни от законния представител на залогодателя или адвокат с изрично пълномощно, да бъдат заявители по съответните действия пред ЦРОЗ. По този начин се прекъсва възможността служители на залогодателя, снабдени с пълномощно с нотариална заверка на подписите да извършват тези действия както до сега. Следва да се обърне внимание на фактът, че когато бъде ангажиран адвокат за съответните действия, то той следва да бъде снабден с изрично пълномощно за всяко конкретно действие.

Промени настъпват и във фигурата на депозитар по изпълнението върху заложеното имущество. Вместо счетоводител, както бе досегашната уредба, депозитар може да бъде единствено регистриран одитор или адвокат. Те предприемат заложените им от закона действия след сключването на застраховка, покриваща стойността на имуществото, върху което се изпълнява.

адвокат Георги Тренчев